สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

“ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดแต่เป็นวิถีการดำเนินชีวิต

ที่ดุสิต เราเชื่อมั่นว่าเรามีความรับผิดชอบในการดูแลชุมชน ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นลดการเกิดของเสีย ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ”

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนในมิติทางสิ่งแวดล้อมและสังคม

เป้าหมายและการรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน