โครงสร้างทางธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ:

  • /1 บมจ. ดุสิตธานี (DTC) จะทยอยขายหุ้นให้บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่าง DTC และ CPN จะเป็นร้อยละ 60 : 40
  • /2 ในเดือนมกราคม 2564 DTC ขายหุ้นร้อยละ 5.5 ให้ CPN ทำให้สัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 16.5 โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่าง DTC และ CPN จะเป็นร้อยละ 15 : 85
  • /3 บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
  • /4 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จดทะเบียนเลิก บ. เทวารัณย์ สปา ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
  • /5 จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านศิลปะการทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยการให้คำปรึกษา การให้เช่าพื้นที่ และสถานที่ดำเนินการ
  • /6 จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประกอบกิจการสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ในด้านศิลปะการทำอาหาร