สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดแต่เป็นวิถีการดำเนินชีวิต


ที่ดุสิต เราเชื่อมั่นว่าเรามีความรับผิดชอบในการดูแลชุมชน ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นลดการเกิดของเสีย ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

เราเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเริ่มต้นจากผู้บริหาร ดังนั้น ในปี 2561 จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากหลายหน่วยงานเข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการฯ เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ผ่านการกำหนดนโยบาย การยกระดับกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานให้แก่กลุ่มดุสิต เรามุ่งหวังให้ผู้บริหารเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน ขยายผล และผนวกแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานในทุกระดับ

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนเปรียบเสมือนกรอบการดำเนินงานที่มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมถึง การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้น้ำ และการลดการเกิดขยะอาหาร นอกจากนี้ เรายังมีแผนลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ควบคู่กับกับแผนงานการเพิ่มปริมาณการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและแบบอินทรีย์เข้ามาใช้ในการดำเนินงานของเรา

ตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา ได้แก่ การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยเลิกใช้หลอดพลาสติกในห้องพักแขกและห้องอาหารของโรงแรม การลดการปล่อยคาร์บอนโดยการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงแรม ดุสิตธานี มัลดีฟส์) และการส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารของเรา

ในฐานะผู้ให้บริการเราให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาคน โดยเรามุ่งมั่นที่จะจัดหาเครื่องมือ การฝึกอบรมและระบบที่จะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานของเรามีความเป็นเลิศและประสบความสำเร็จในสายอาชีพได้อย่างดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นหนึ่งในโครงการที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยให้เด็กจำนวนหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ เราจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัดให้กับพนักงานของเรา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สุดท้ายนี้ เราตระหนักว่าการกำกับดูแลที่ดีเป็นรากฐานสำคัญในการบรรลุความยั่งยืนที่แท้จริง เราจึงส่งเสริมในเรื่องของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และหลักนิติธรรมให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเราเติบโตไปสู่ธุรกิจที่หลากหลายและขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราจะยังคงสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย