นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (https://www.dusit-international.com/th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงการให้บริการฟังก์ชันพื้นฐาน จดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

โดยเราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็น : คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา
คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ : คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Cookies Type Name Purpose
Strictly Necessary Cookies dusit_international_session This cookie was defined by BlazeCMS and used to store sessions for the purpose of remember usage path of storage folder in CMS.
XSRF-TOKEN Laravel automatically generates a CSRF “token” for each active user session managed by the application. This token is used to verify that the authenticated user is the one actually making the requests to the application.
Analytic / Performance Cookies _ga,
_ga_V2KE33SH9S
This cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners.
_gid This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.
_gat_UA-161913267-1,
_gat_UA-144585340-1
This cookie name is associated with Google Universal Analytics, according to documentation it is used to throttle the request rate – limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes.

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าการเก็บข้อมูลคุกกี้บนเว็บบราวน์เซอร์ตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บบราวน์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่ เช่น

วิธีการจัดเก็บ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:

  1. ลักษณะการจัดเก็บ: เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. สถานที่จัดเก็บ: เราเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กับ Goole
  3. ระยะเวลาการจัดเก็บ: โปรดดู “เราใช้คุกกี้อย่างไร”
  4. เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลเหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์ของเรารวมถึงพื้นที่จัดเก็บแบบคลาวด์ภายในระยะเวลา 2 ปีหลังจากระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุกกี้ บริษัทจะทำการประกาศไว้ใน https://www.dusit-international.com/th/privacy-policy

ประกาศนี้ แจ้งไว้ที่ https://www.dusit-international.com/th โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป