ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(พันบาท)
กำไรสุทธิ
(พันบาท)
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
2560 2561 2562
ฐานะการเงิน (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม 9,978,315 11,573,046 14,237,590
หนี้สินรวม 4,097,598 5,494,911 8,332,576
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,823,537 4,970,782 4,725,515
ผลการดำเนินงาน (พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม 5,569,666 5,559,977 6,117,447
รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,722,927 4,632,682 4,192,698
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2,801,253 2,745,836 2,715,361
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 592,048 499,252 372,009
ค่าใช้จ่ายรวม 1,765,095 1,878,946 2,235,279
กำไรสุทธิของบริษัท 266,896 289,855 320,217
กำไรสุทธิ 332,369 350,256 605,519
อัตราส่วนต่อหุ้น(1) (บาท)
กำไรสุทธิของบริษัท 0.32 0.34 0.38
เงินปันผล 0.16 0.17 0.19
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 5.71 5.88 5.59
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 850.00 850.00 850.00
ความสามารถในการทำกำไร (%)
อัตราส่วนกำไรสุทธิ 4.79 5.21 5.23
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.67 5.92 6.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 4.94 4.65 7.07
นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.35 0.40 0.94
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.85 1.11 1.76
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 14.51 14.01 4.85

เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 27 เมษายน 2563