ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)
2561 2562 2563
ฐานะการเงิน (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม 11,573,046 14,237,590 21,860,601
หนี้สินรวม 5,494,911 8,332,576 17,700,728
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,970,782 4,725,515 3,469,432
ผลการดำเนินงาน (พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม 5,559,977 6,117,447 3,320,200
รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,632,682 4,192,698 2,272,093
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2,745,836 2,715,361 1,473,603
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 499,252 372,009 664,819
ค่าใช้จ่ายรวม 1,878,946 2,235,279 2,232,837
กำไรสุทธิของบริษัท 289,855 320,217 (1,011,135)
กำไรสุทธิ 350,256 605,519 (1,050,432)
อัตราส่วนต่อหุ้น(1) (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท 0.34 0.38 (1.20)
เงินปันผล 0.17 0.19 ***
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 5.88 5.59 4.10
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 850.00 850.00 850.00
ความสามารถในการทำกำไร (%)
อัตราส่วนกำไรสุทธิ 5.21 5.23 (30.45)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.92 6.60 (24.68)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 4.65 7.07 (3.49)
นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)* 0.40 0.94 3.92
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)* 1.11 1.76 5.10
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)**

7.73

7.76 (1.50)

* คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
** คำนวณจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้/ดอกเบี้ยจ่าย
***ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้งดจ่ายเงินปันผล โดยจะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564