ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
งดจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564
งดจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
การลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่สองบริษัท