ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง (แก้ไข)
แจ้งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของ DTC
แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท
แจ้งกรรมการลาออก
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)