ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)
2562 2563 2564
ฐานะการเงิน (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม 15,214,260 22,837,787 23,784,095
หนี้สินรวม 8,528,013 17,896,164 19,889,388
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,498,624 4,242,541 3,287,497
ผลการดำเนินงาน (พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม 6,117,447 3,320,200 3,443,153
รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,192,698 2,272,093 2,194,360
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2,715,361 1,473,603 1,390,246
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 372,009 664,819 653,572
ค่าใช้จ่ายรวม 2,424,559 2,232,210 2,423,308
กำไรสุทธิของบริษัท 320,217 (1,011,135) (944,997)
กำไรสุทธิ 605,519 (1,050,432) (1,023,973)
อัตราส่วนต่อหุ้น(1) (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท 0.38 (1.20) (1.12)
เงินปันผล 0.19 - -
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 6.51 5.02 3.89
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 850.00 850.00 850.00
ความสามารถในการทำกำไร (%)
อัตราส่วนกำไรสุทธิ 5.23 (30.45) (27.45)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.70 (20.76) (25.10)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.57 (3.31) (2.28)
นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82 3.21 4.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.55 4.22 6.05
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 7.76 (1.50) (1.13)

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจาก เดิมใช้วิธีราคาทุนมาเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำ หรับปี 2562 และ 2563