ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
การกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 การงดจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่จะครบกำหนดตามวาระกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)