ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม
-

Corporate Quiet Period

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

งานประชุมนักวิเคราะห์

Opportunity Day

-

Corporate Quiet Period

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปี 2565

-

Corporate Quiet Period

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปี 2565

-

Corporate Quiet Period

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3 ปี 2565

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง