Anti-Corruption Policy

Anti-Corruption Policy

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่นจึงดำเนินงานของบริษัทด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

Anti-Corruption Policy