โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของดุสิต ดังนั้นเราจึงผสานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้าสู่โครงสร้างของธุรกิจเพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรถูกกำกับดูแลในทุกระดับ

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนได้ถูกก่อตั้งในปี 2561 โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านการกำหนดนโยบาย พัฒนากระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานให้แก่กลุ่มดุสิต คณะกรรมการด้านความยั่งยืนมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ และเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ได้แก่

  1. วางกลยุทธ์และกำหนดนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญขององค์กรด้านความยั่งยืน
  2. ผลักดันให้เกิดการบูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อยู่ในแผนธุรกิจ
  3. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจในประเด็นความยั่งยืนสำคัญ
  4. ติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
  5. สร้างให้เกิดการรับรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน