การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของดุสิตมุ่งเน้นที่การนำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่มาสร้างประโยชน์และคุณค่าเชิงบวกในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมายนี้เปรียบเสมือน “พิมพ์เขียว” ของเราในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ทุกฝ่าย ซึ่งเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพการดำเนินงานของเราจำนวน 12 เป้าหมายดังนี้

การเกษตรอย่างยั่งยืน
เราซื้อข้าวและผลผลิตอินทรีย์โดยตรงจากเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรดำรงวิถีเกษตรอินทรีย์ต่อไป
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงานและประสิทธิภาพขององค์กร เราจึงให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมที่ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
การศึกษา
นอกเหนือจากการสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงานให้แก่คนรุ่นใหม่แล้ว เรายังสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านวิทยาลัยดุสิตธานี และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต รวมทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับพนักงานของเราทุกคน
ผู้หญิงและเด็ก
เราส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานสตรีของเราและส่งเสริมให้พนักงานของเรามีโอกาสทางอาชีพเท่าเทียมกันทุกคน ขณะเดียวกัน เรายังต่อต้านการฉวยประโยชน์การค้าทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว
น้ำ
เป้าหมายการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ (Water Intensity) จะส่งผลให้โรงแรมและการดำเนินงานของเราใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พลังงานสะอาด
เรามุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เราเล็งเห็นคุณค่าของความแตกต่างโดยสร้างเสริมโอกาสการเติบโตในสายงานที่ชัดเจน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และผสมผสานความหลากหลายต่างๆ อย่างลงตัว เพื่อให้เปิดโอกาสพนักงานสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มความสามารถซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
เราลดการสร้างขยะโดยการลดการใช้ทรัพยากร การรีไซเคล และการนำกลับมาใช้ซ้ำ นอกจากนี้เรายังค้นหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะลดขยะอาหารอีกด้วย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เราบริหารการใช้พลังงานในทุกมิติโดยผ่านการสร้างความตระหนักรู้ด้านการประหยัดพลังงานให้แก่พนักงาน ในปัจจุบันเรามีการดำเนินงานลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงาน) เพื่อลดการกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
มหาสมุทร
เราบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดมลภาวะทางทะเลซึ่งรวมถึงการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและการจัดบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตในทะเล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เราสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากป่าที่มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบและต่อต้านผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหฺมาย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เราร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากทุกภาคส่วน ไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลร่วมกัน