คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย
นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายวินิจ ศิลามงคล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายชนินทธ์ โทณวณิก
รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน
นางสินี เธียรประสิทธิ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรรมการ / กรรมการการลงทุน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
นางนวลพรรณ ล่ำซำ
กรรมการ
นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
กรรมการอิสระ