รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
2,825
(Free float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
26.81
(% Free float)

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ประเภท : XM
ณ วันที่ 29 มี.ค. 2565
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,824
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
47.43

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด 422,821,310 49.74
2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 145,238,320 17.09
3. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 42,500,000 5.00
4. นาย ชาตรี โสภณพนิช 42,389,600 4.99
5. นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล 33,136,000 3.90
6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,882,430 2.57
7. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 19,287,200 2.27
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,666,030 2.20
9. นาย สหนันท์ เชนตระกูล 7,810,000 0.92
10. บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 4,715,000 0.55