การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น