นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “Dusit International”

Dusit International มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน อย่างถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจแก่การลงทุน โปร่งใส ทันเวลา เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล