นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงดำเนินงานของบริษัทด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท