โครงสร้างทางธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ:

  • /1 บมจ. ดุสิตธานี (DUSIT) จะทยอยขายหุ้นให้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่าง DUSIT และ CPN จะเป็นร้อยละ 60 : 40
  • /2 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่าง บมจ.ดุสิตธานี (DUSIT) และ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) คือร้อยละ 15 : 85