ธุรกิจในเครือ

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

ที่ รายชื่อนิติบุคคล %
การถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ ทุนที่เรียกชำระแล้ว
(ล้านบาท)
หุ้น ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภท จำนวน
(หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
(บาท)